Лични Данни

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1.Лонга ЕООД е вписан Администратор на Лични Данни.

2.Информацията, предоставена при регистрация на потребителски профил (включително, ако има лични данни), е защитена с технически и организационни мерки съгласно чл. 23, ал. 4 и чл. 24, ал. 4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679.

3.Личните данни предоставени за/по време на действието на това Споразумение са поверителни и тяхното съхранение и използване е в съответствие с чл. 23, ал. 4 и чл. 24, ал. 4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 и Потребителят предоставя съгласие за обработването им на www.longa.com.

4.Цялото съдържание, данни и информация за финансовите трансфери в потребителския профил е поверително. Като такава информацията няма да бъде разпространявана от никоя Страна без писменото съгласие на другата Страна. Това правило няма да се прилага по отношение на предоставяне на информация на компетентен държавен орган във връзка с работата му или при одити.

5.Предоставените лични данни ще бъдат използвани само във връзка с дейността на ПЛАТФОРМАТА и предоставяни на трети лица – оригинатори/партньори, само в необходимата степен за осъществяването на дейността на ПЛАТФОРМАТА и при спазване необходимите условия за сигурност.

6.Потребителят се съгласява да получава информация от ПЛАТФОРМАТА за функционирането/използването/развитието на платформата.

7.Чрез попълването на електронни формуляри, инициирането на електронна кореспонденция и/или ползване на онлайн услуги, Вие доброволно предоставяте информация, включително такава, която съдържа лични данни. Уведомяваме Ви, че ако предоставената от Вас информация съдържа лични данни, Вие може да упражните правата си по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на достъп и коригиране на събраните данни, както и правото да възразите срещу обработването на личните данни за целите на директния маркетинг и срещу разкриването на личните данни на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, чрез писмено заявление до посочените в уеб сайта адреси на ПЛАТФОРМАТА. Личните данни се използват от ПЛАТФОРМАТА за целта, за която са предоставени (като например за целите на търговия с дялове и права или за осъществяване на комуникация) и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тази цел, освен в предвидените в нормативен акт случаи. В съответствие със ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679, ПЛАТФОРМАТА е вписана като администратор на лични данни в регистъра поддържан от Комисията за защита на личните данни.

8.ПЛАТФОРМАТА събира информация по време на Вашите посещения на настоящия уеб сайт, чрез широко използвани в практиката инструменти за събиране на данни – "бисквитки" (cookies). "Бисквитките" представляват текстов файл, който се записва на твърдия Ви диск и се използва за идентификация на Вашия компютър и за запаметяване на Вашите предпочитания при търсене на информация в сайта, за персонализация на изобразяваната информация, за преброяване на посетителите на сайта, както и за улесняване на потребителите при регистрация за услугите, предлагани на сайта и за защита на данните на потребителите. Ако не желаете да приемате "бисквитки", те могат да бъдат деактивирани чрез настройка на използвания от Вас браузър. Ако решите да отказвате "бисквитките", е възможно да нямате достъп до всички функционалности на този сайт.

9.ПЛАТФОРМАТА поема отговорността за опазване неприкосновеността на информацията, която потребителите предоставят при използване на нашите онлайн услуги при спазване на настоящите условия.

10.ПЛАТФОРМАТА не носи отговорност за последиците, в това число за каквито и да е преки или косвени вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт.

11.ПЛАТФОРМАТА се стреми винаги да осигурява актуалността, точността или изчерпателността на информацията, поместена на сайта, като си запазва правото по всяко време да променя или коригира при необходимост публикуваната информация.

12.ПЛАТФОРМАТА не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт и не гарантира, че информацията ще остане достъпна, освен в предвидените от закона случаи за предоставяне на информация на дълготраен носител.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1.Запознат съм, че ще мога да получа достъп до ПЛАТФОРМАТА, единствено, след като предоставя информацията необходима за него в това число и моите лични данни и след като се запозная с всички условия по предлаганите от ПЛАТФОРМАТА услуги.

2.С приемането на декларацията, заявявам, че доброволно предоставям на Интелсофт Интернешънъл ЕООД личните си данни и давам съгласието си те да бъдат използвани при предоставяне на достъп до ПЛАТФОРМАТА съобразно чл. 23, ал. 4 и чл. 24, ал. 4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679.

3.Давам изричното си съгласие Интелсофт Интернешънъл ЕООД според Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 да обработва моите лични данни, които доброволно предоставям, като могат да бъдат използвани за кредитни проверки, съдебни процедури, нотариални процедури, юридически процедури, електронно или ръчно, във връзка с искания от мен достъп до ПЛАТФОРМАТА. Давам доброволно съгласието си моите лични данни да бъдат включени в база данни и да бъдат използвани за или във връзка с анализ на задълженията ми, събиране на вземания, предотвратяване на изпирането на пари и измами.

4.Давам изричното си съгласие Интелсофт Интернешънъл ЕООД да проверява моята кредитоспособност и да разкрива моите лични данни, в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, за да получава справки от регистри на трети страни – администратори на лични данни, намиращи се в страна и в чужбина като тези данни да бъдат обработвани съобразно чл. 23, ал. 4 и чл. 24, ал. 4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 .

5.Съгласен съм Интелсофт Интернешънъл ЕООД да обработва предоставените от мен лични данни за статистически цели и за осъществяване на маркетингова дейност (рекламни дейности, бъдещо изпращане на оферти, търговски съобщения, относно търговските услуги, предоставяни от Интелсофт Интернешънъл ЕООД ), чрез всякакви средства за комуникация, включително телефонни съобщения, електронна поща, обикновена поща или друга форма на разпространяване електронни материали, дори и в случай, че не получа кредита, във връзка с който доброволно предоставям своите лични данни.

6.Потвърждавам, че съм запознат с информацията по чл. 23, ал. 4 и чл. 24, ал. 4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 и с целите на събирането и обработването на моите лични данни, както и с категориите получатели, пред които данните могат да бъдат разкрити. Потвърждавам също, че съм информиран за правата ми по чл. 23, ал. 4 и чл. 24, ал. 4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679, както и за правото ми на достъп и коригиране и изтриване на събраните данни отнасящи се до моите лични данни, чрез писмено искане (датирано и подписано), изпратено до Централния офис на Интелсофт Интернешънъл ЕООД , на адрес: гр. Варна, ул. Иван Страцимир, Офис 500 или на електронен адрес mydata@longa.com.

7.Предоставената от мен информация съдържа лични данни, като тяхната обработка е необходима предпоставка, за да бъде разгледана заявката ми за достъп до ПЛАТФОРМАТА. Потвърждавам, че предоставям информацията доброволно.