Условия на услугата

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Лонга ЕООД, ЕИК: 204074572 , със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.Иван Страцимир 2А, предоставя услугите си само чрез Интернет страницата www.longa.com наричан за краткост „ПЛАТФОРМА“.
1. ПЛАТФОРМАТА предоставя възможност за физически лица да придобиват части от правото да получават доходи по предоставени ипотечни кредити.
2. ПЛАТФОРМАТА работи с ОРИГИНАТОРИ които за всеки отпуснат кредит сключват отделен Договор за Ипотечен Кредит.
3. ОРИГИНАТОРИТЕ продават дялове от ипотечни кредити използвайки Рамков Договор з цесия на ИНВЕСТИТОРИТЕ.
4. Договорните отношения между ОРИГИНАТОРИ, ИНВЕСТИТОРИ и ПЛАТФОРМАТА са специфично описани в Рамков Договор за Цесия и Приложение А към него описващи реда на продажба на права (дялове) по ипотечни кредити.


УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

1. Използвайки сайта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ удостоверява, че притежава необходимите знания, умения и оборудване за осъществяване на достъп и контрол на своята сметка
2. Не-оторизираният достъп и пребиваването в компютърната система, смущаването и/или затрудняването на работата и опитите за неразрешено модифициране и/или промяна на информацията, съдържащи се в този сайт , е престъпление и се наказва съгласно действащия Наказателен Кодекс на Република България.
3. За да използва предоставяните услуги, Инвеститора (физическо/юридическо лице) трябва да регистрира и създаде потребителски профил (наричан също и потребителски акаунт) в Интернет страницата.
4. При регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще предостави цялата изисквана информация, отбелязана като задължителна в регистрационния формуляр, ще предостави изискваните документи и ще осъществи регистрационните стъпки, както са показани/описани на Интернет страницата.
5. При необходимост ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще предостави допълнителна информация под формата на копия на оригинални документи и съдействие на ПЛАТФОРМАТА да провери информацията.
6. Потребителският акаунт ще бъде използван, след като бъде потвърден и активиран от ПЛАТФОРМАТА, за което потребителят ще бъде уведомен.
7. След активирането на профила ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще може да избере кои услуги да използва. Изборът на услуги и продължителността на ползването им зависят изцяло от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще получи регистрационен номер (клиентски номер) от ПЛАТФОРМАТА за идентификационни цели и за извършване на трансфер на суми от/към потребителската сметка.
9. Входящите и изходящите плащания ще се регистрират в Потребителския профил и сметка.
10. Всички плащания ще се извършват по банков път или чрез други платежни услуги. Няма да се извършват плащания в брой.
11. Потребителите на Инвеститорски услуги ще превеждат суми по Потребителския си сметка само чрез банков превод от банковата сметка на тяхно име, която са предоставили при регистрацията на Профила или чрез посочена от ПЛАТФОРМАТА платежна услуга като посочват регистрационния си номер. Ако парите постъпят от различна банкова сметка или във различна валута, ще бъдат върнати обратно или превалутирани, като сумата за банков превод и превалутиране ще бъде удържана и ще бъде изцяло за сметка на ИНВЕСТИТОРА.
12. Суми, регистрирани в Инвеститорската сметка , ще бъдат използвани за купуване на нрава (дялове) от отпуснати ипотечни кредити, за придобиване на права чрез съществуващите функционалности или за изходящи плащания по заявка на ПОТРЕБИТЕЛЯ при положителен баланс на Профила.
13. Всеки потребител самостоятелно избира как, кога и в какъв размер да използва услугите предоставяни от ПЛАТФОРМАТА.
14. Изходящи плащания ще бъдат възможни, ако има положителен баланс по Инвеститорската сметка. Разходите за всички изходящи плащания се определя съгласно текущата тарифа на ПЛАТФОРМАТА и са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
15. ПЛАТФОРМАТА оперира всички услуги и онлайн търговия в български лева (BGN) освен ако това не е изрично написано. Плащания към чуждестранни сметки ще бъдат извършвани по съответния курс купува/продава на обслужващата ПЛАТФОРМАТА банка. SHA метод на плащане ще се прилага съгласно текущата тарифа на обслужващата ПЛАТФОРМАТА банка.
16. Във всички случаи таксите, дължими на ПЛАТФОРМАТА, и приложимите банкови такси ще се удържат от баланса на инвеститорската сметка.
17. Всички неизползвани от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми, които са регистрирани като позитивен баланс по инвеститорската сметка могат да бъдат върнати/платени на ПОТРЕБИТЕЛЯ след поискването им от ПОТРЕБИТЕЛЯ според правилата на настоящото потребителско споразумение и след успешно приключване на процедурата за теглене на пари.


ОТГОВОРНОСТ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ

1. ПЛАТФОРМАТА няма да отговаря за вреди, причинени на оборудване (хардуер, софтуер и др.) на ПОТРЕБИТЕЛЯ, настъпили по време на и/или във връзка с осъществяването на достъп до сайта.
2. Предоставената от ПОТРЕБИТЕЛЯ информация е обект на по–нататъшни проверки от ПЛАТФОРМАТА. Предоставянето на информация съдържа в себе си необходимите съгласие и оправомощаване да бъде проверявана с достъпните средства/източници/чрез или от трети лица.
3. Всички кредити са ипотечни и се отпускат от ОРИГИНАТОРИ с които ПЛАТФОРМАТА има договорни споразумения.
4. Всички услуги, предоставяни от ПЛАТФОРМАТА, се предлагат и предоставят в състоянието, в което са по времето на предоставянето им.
5. Всеки Потребител, който желае да използва Инвеститорски услуги, ще сключи Рамков Договор за Цесия и Приложение А при покупката на дялове.
6. Потребители на всички услуги предлагани от ПЛАТФОРМАТА могат да бъдат само пълнолетни физически лица навършили поне 18 годишна възраст с гражданство в Европейския съюз/Европейското икономическо пространство или юридически лица, инкорпорирани, регистрирани и надлежно съществуващи в Европейския съюз/Европейското икономическо пространство, и с банкова сметка в банка, работеща в Европейския съюз/Европейското икономическо пространство.
7. Регистрацията на Потребителски профил означава пълно приемане на настоящото потребителско споразумение.
8. Потребителският профил е на регистрирания Потребител. Всички действия извършени чрез Потребителския профил ще имат ефект от името и за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
9. Юридическите лица трябва да осигурят, че лицата, които осъществяват достъп от тяхно име и за тяхна сметка, са надлежно упълномощени съгласно действащото законодателство и вътрешните им правила.
10. Всички потребителски имена, пароли, еднократни пароли, идентификационни кодове ще бъдат използвани само от ПОТРЕБИТЕЛЯ и няма да бъдат предоставяни на трети лица.
11. ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще понесе всички последици, ако Профилът му е достъпен чрез данни поради действия/бездействия от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
12. Потребителите могат да инвестират като закупят дял от ипотечен кредит и по този начин да придобият частични права върху плащания по дължима главница и лихва. Това става по Рамков Договор за Цесия и Приложение А върху съответния ипотечен кредит.
13. ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще може да ползва Инвеститорските услуги само чрез функционалностите на ПЛАТФОРМАТА. Тези възможности ще се управляват чрез съответния потребителски панел. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може по всяко време да преустанови подобни действия чрез Потребителския панел.
14. ОРИГИНАТОРА отпуска ипотечни кредити, които разделя на части (дялове), и продава с договор за цесия на инвеститори. По регламента на услугата на ПЛАТФОРМАТА, ОРИГИНАТОРА е длъжен да изкупи обратно всеки дял от ипотечен кредит от Потребителите след 30 дневен срок от оригиналната покупка. При това изкупуване ОРИГИНАТОРА дължи на Потребителите доходност върху стойността на изкупените дялове на годишна основа. ОРИГИНАТОРА не може да продава дялове чиято стойност надвишават повече от 80% от ипотечен кредит на Потребителите.
15. ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще може да изиска от ОРИГИНАТОРА да изкупи дела от ипотечен кредит по всяко време. Ако това стане преди изтичането на дефинирания 30 дневен срок на автоматично обратно изкупуване на дялове от ОРИГИНАТОРА, то ПОТРЕБИТЕЛЯ губи правата си по получаване на доходност за продадените дялове за този 30 дневен срок.
16. Всяка покупка на дялове ще бъде изпълнена при наличие на достатъчно средства по Инвеститорската сметка. Наличните средства по Инвеститорската сметка и направените до момента инвестиции от ПОТРЕБИТЕЛЯ ще бъдат максимално разпределени между дялове от различни ипотечни кредити с цел намаляване на риска.
17. Минимална инвестиция в ипотечен кредит е 20 лева. Цената на един стандартен дял е 20лв.
18. Минималната сума която може да бъде инвестирана в платформата е 20лв.
19. Максималната сума която може да бъде инвестирана в платформата е 20000 лв. ИНВЕСТИТОРИ със статут на „ИНВЕСТИТОР-ПРО“ могат да инвестират до 200000лв.
20. ПЛАТФОРМАТА декларира че:

 • има съответната юридическа и професионална способност да сключи това Споразумение;
 • работи само с ОРИГИНАТОРИ които са реномирани не-банкови финансови институции предоставящи „Клас А“ ипотечни кредити с коефициент на покритие на обезпечението по-голям от 140%;
 • ще действа с дължимата грижа за изпълнение на задълженията си по това Споразумение;
 • не е било въвлечено, не е и няма да бъде въвлечено в пране на пари и/или операции по финансиране на тероризъм;
 • не предоставя консултантски, банкови, брокерски, кредитни, и други финансови услуги които са под регистрационен или регулационен режим;
 • не разполага с финансовия ресурс на клиентите, не го управлява, не го инвестира, и не го използва за генериране на лихва;
 • не събира депозити, не изплаща лихви и не извършва плащания към Потребителите. Всички плащания по главници и доходи от изкупуване на дялове се извършват директно от ОРИГИНАТОРИТЕ по договор за цесия;
 • паричния ресурс по сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ който не е инвестиран се използва само за оборотни средства за обслужване на транзакциите между ОРИГИНАТОРИТЕ и Потребителите и за изтегляне на суми по сметки на Потребителите;
 • предоставяните услуги имат присъщ риск от загуби и използването им е изцяло по преценка за приемливост на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
 • представената на платформата информация не представлява предложение, оферта, съвет, реклама, покана за действие или други подобни, освен ако не е изрично определена като такава;
 • поддържа гаранционна вноска за всеки ОРИГИНАТОР по своя сметка с цел краткосрочна ликвидност и сигурност при изкупуването на дялове

21. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира че:
 • не е гражданин на или не е законно пребиваващо лице, което е задължено да подава данъчна декларация в Съединените Американски Щати;
 • не изисква и не е получил никакъв инвестиционен съвет от ПЛАТФОРМАТА;
 • е запознат с условията по услугата и има необходимата способност и знания да сключи този договор;
 • разбира, че ПЛАТФОРМАТА не предоставя консултантски, банкови, брокерски, кредитни, и други финансови услуги които са под регистрационен или регулационен режим;
 • разбира, че ПЛАТФОРМАТА не разполага с финансовия ресурс на клиентите, не го управлява, не го инвестира, и не го използва за генериране на лихва;
 • разбира, че ПЛАТФОРМАТА не събира депозити, не изплаща лихви и не извършва плащания към Потребителите. Всички плащания по главници и доходи от изкупуване на дялове се извършват директно от ОРИГИНАТОРИТЕ по договор за цесия;
 • разбира, че паричния ресурс по сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ който не е инвестиран се използва само за оборотни средства за обслужване на транзакциите между ОРИГИНАТОРИТЕ и Потребителите и за изтегляне на суми по сметки на Потребителите;
 • разбира, че ПЛАТФОРМАТА поддържа гаранционна вноска за всеки ОРИГИНАТОР по своя сметка с цел краткосрочна ликвидност и сигурност при изкупуването на дялове;
 • разбира, че ПЛАТФОРМАТА не поема гаранция за изкупуването на дяловете от ОРИГИНАТОРИТЕ както и осигурената доходност;
 • разбира, че ПЛАТФОРМАТА не поема гаранция за ипотечните кредити отпуснати от ОРИГИНАТОРИТЕ;
 • разбира, че ПЛАТФОРМАТА представя единствено и само очаквана доходност, но ПЛАТФОРМАТА не може и няма да гарантира такава;
 • разбира, че представената на платформата информация не представлява предложение, оферта, съвет, реклама, покана за действие или други подобни, освен ако не е изрично определена като такава;
 • разбира, че предоставяните услуги имат присъщ риск от загуби и използването им е изцяло по преценка за приемливост на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
 • не е бил въвлечен, не е и няма да бъде въвлечен в пране на пари и/или операции по финансиране на тероризъм;
 • ще понесе всички разходи свързани с изпълнението на настоящото Споразумение.


ДРУГИ

1. ПЛАТФОРМАТА ще предостави на потребителите на Инвеститорски услуги информация за текущото състояние на портфейла им, включително история на сделките с дялове.
2. ПЛАТФОРМАТА ще предоставя прогнозна и историческа информация за представянето на портфейла. ПЛАТФОРМАТА няма да бъде обвързано от тези данни, които ще бъдат използвани само като информация. ПЛАТФОРМАТА не гарантира коректността на информацията и доходността на търговията с кредитни дялове.
3. ПОТРЕБИТЕЛЯ разбира и приема, че нито една от услугите предоставяни чрез ПЛАТФОРМАТА не представлява депозит (влог) и че не гарантира доходност или възвращаемост. Предоставяните услуги имат присъщ риск от финансови загуби и използването им е изцяло по преценка за приемливост на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
4. Всяка информация, достъпна на ПЛАТФОРМАТА, не представлява предложение, оферта, съвет, реклама, покана за действие или други подобни, освен ако не е изрично маркирана като такава. ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще избере и ползва предоставяните от ПЛАТФОРМАТА услуги по свое усмотрение, решение и в степен определена от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
5. Потребителският профил може да бъде деактивиран по следните причини: искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ; основателно подозрение на ПЛАТФОРМАТА за неправилна употреба; нареждане на държавен орган относно произход на средствата от незаконна дейност.
6. Всяко действие (бездействие) на ПОТРЕБИТЕЛЯ, основано на каквато и да е част от публикувана на сайта информация, е изцяло от името и за сметка на потребителите. ПЛАТФОРМАТА не носи и няма да носи каквато и да е отговорност за никакви последици (вреди) вследствие на действие (бездействие) на потребители.
7. ПЛАТФОРМАТА добросъвестно ще се старае да публикува качествена информация на сайта. Всяка публикация подлежи на промяна без предизвестие по преценка на ПЛАТФОРМАТА.
8. Никаква част от този сайт и съдържащите се в него публикации не може да бъде копирана, възпроизвеждана, модифицирана, разпространявана по какъвто и да е начин и независимо от средствата без изричното писмено съгласие на ПЛАТФОРМАТА.
9. В случай, че профилът е деактивиран поради незаконна дейност, портфейла ще бъде ликвидиран в текущото му състояние. Средствата ще бъдат преведени след разпореждане на компетентния държавен орган.
10. Това Потребителско споразумение може да бъде променяно от ПЛАТФОРМАТА с 14 дневно предизвестие до потребителите. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да прекрати профила си, ако намира новите условия за неподходящи.
11. ПЛАТФОРМАТА по своя преценка може да актуализира, развива променя предоставяните услуги и ПЛАТФОРМАТА по всяко време и като постоянен процес.
12. Приложимо е българското право. Спорове ще се решават чрез преговори, при липса на споразумение от компетентния български съд. Ако част от това споразумение е обявена за нищожна/невалидна/неприложима от акт или компетентен държавен орган, останалата част ще запази действието си.
13. Политиката за Личните Данни и Политиката за Бисквитки представляват неразделна част от Потребителското споразумение и се обработват и съхраняват в съответствие с чл. 23, ал. 4 и чл. 24, ал. 4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679.
14. ПЛАТФОРМАТА оперира сайт www.longa.com в който се използват бисквитки за целта на по-добро обслужване и по-добра сигурност на Потребителите.